• info@comp-modelirane.com

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Националното състезание по компютърно моделиране се провежда в съответствие с Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022-2023 година, утвърдени със Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена със Заповед №РД 09-474/25.02.2021 г. и допълнена със Заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед №РД 09-3084/ 17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката на Република България.
1.2. Националното състезание по компютърно моделиране се провежда в три кръга – общински, областен и национален.
При влошаване на епидемичната обстановка националният кръг на националното състезание се провежда по области и с формата на областния кръг, като се спазват правилата на организация на областния кръг.
1.3. Състезанието по компютърно моделиране се състои в създаване на компютърни програми за решаване на задачи със средствата, които се изучават в III и IV клас в учебния предмет Компютърно моделиране от общообразователната подготовка.
1.4. Всеки участник работи самостоятелно на отделен компютър, без използване на допълнителни материални и електронни пособия освен определените среди за работа. При доказан опит за нерегламентирано използване на технически средства или използване на неразрешена помощ комисията за провеждане декласира ученика.
1 5. Максималният сумарен брой точки е 100.
1.6. Класирането на състезателите се извършва по общия брой получени точки за съответния кръг.
1.7. Регламентът на състезанието и списъкът с класираните ученици за национален кръг се публикуват на сайта на МОН. Задачите за всеки кръг се публикуват на официалния уеб сайт на състезанието - https://comp-modelirane.com.
1.8. В случай на отказ или невъзможност на класиран ученик да участва в областния или националния кръг на състезанието се допуска замяна със следващия в класирането. Отказът от участие се извършва чрез писмено заявление до директора на училището, в което се обучава ученикът. Директорът на училището уведомява за направения отказ директора на институцията координатор, който на мястото на отказалия се ученик включва в списъка следващия класиран ученик.
1. 9. За участието си в Националното състезание по компютърно моделиране родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по утвърден образец съгласно Приложение № 2 към Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г.) за публикуване на:
- резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
- снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.
Декларациите за информираност и съгласие се съхраняват в училището две години след изтичане на учебната година, в която е проведена олимпиадата, след което се унищожават по сигурен начин.

2. ОБЩИНСКИ КРЪГ
2.1. За участие в общинския кръг се допускат всички желаещи ученици от III и IV клас. Всеки ученик се състезава в своята възрастова група. Не се допуска преминаване от една възрастова група в друга.
2.2. Времетраенето на общинския кръг е 80 минути.
2.3. Училищните комисии определят начина и темите за провеждане на общинския кръг.
2.4. Националната комисия подготвя примерни теми за общинския кръг и инструкции за оценяването им, които могат да се използват при желание от училищната комисия.
2.5. В продължение на 30 минути от началото на състезанието на общинския кръг участниците могат да задават въпроси по текста на задачите, на които училищната комисия отговаря само с "Да","Не" и "Без коментар".
2.6. Училищната комисия след проверка на работите на учениците съставя протокол с класирането на учениците и протокол с учениците, класирани за участие в областния кръг на състезанието. Протоколите се публикуват на сайта на училището.
[Още ...]