• info@comp-modelirane.com

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Националното състезание по компютърно моделиране се провежда в съответствие с Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2023 - 2024 година, утвърдени със Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена със Заповед №РД 09-474/25.02.2021 г. и допълнена със Заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката на Република България.
1.2. Националното състезание по компютърно моделиране се провежда в три кръга – общински, областен и национален.
При влошаване на епидемичната обстановка националният кръг на националното състезание се провежда по области и с формата на областния кръг, като се спазват правилата на организация на областния кръг.
При влошаване на епидемичната обстановка националният кръг на националното състезание се провежда по области и с формата на областния кръг, като се спазват правилата на организация на областния кръг.
1.3. Състезанието по компютърно моделиране се състои в създаване на компютърни програми за решаване на задачи със средствата, които се изучават в III и IV клас в учебния предмет компютърно моделиране от общообразователната подготовка.
1.4. Всеки участник работи самостоятелно на отделен компютър, без използване на допълнителни материални и електронни пособия освен определените среди за работа. При доказан опит за нерегламентирано използване на технически средства или използване на неразрешена помощ комисията за провеждане декласира ученика.
1 5. Максималният сумарен брой точки е 100.
1.6. Класирането на състезателите се извършва по общия брой получени точки за съответния кръг.
1.7. Условията на примерните и официалните задачи за всеки един от кръговете на състезанието се изготвят и предоставят на участниците само на български език!
1.8. По време на състезанието комисиите и училищата домакини нямат ангажимент да осигуряват клавиатури и други периферни устройства на език различен от българския.
1. 9. Регламентът на състезанието и списъкът с класираните ученици за национален кръг се публикуват на сайта на МОН.
1. 10. Задачите за всеки кръг се публикуват на copetitions.mon.bg. След приключване на състезателния ден задачите се публикуват на официалния уеб сайт на състезанието - https://comp-modelirane.com.
1. 11. В случай на отказ или невъзможност на класиран ученик да участва в областния или националния кръг на състезанието се допуска замяна със следващия в класирането. Отказът от участие се извършва чрез писмено заявление до директора на училището, в което се обучава ученикът. Директорът на училището уведомява за направения отказ директора на училището координатор и председателя на националната комисия (info@comp-modelirane.com), които на мястото на отказалия се ученик включват в списъка следващия класиран ученик.
1. 12. За участието си в Националното състезание по компютърно моделиране родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по утвърден образец съгласно Приложение № 2 към Заповед № РД 09-3084/ 17.05.2022 г.) за публикуване на:
- резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
- снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.
Декларациите за информираност и съгласие се съхраняват в училището две години след изтичане на учебната година, в която е проведена олимпиадата, след което се унищожават по сигурен начин.

2. ОБЩИНСКИ КРЪГ
2.1. За участие в общинския кръг се допускат всички желаещи ученици от III и IV клас. Всеки ученик се състезава в своята възрастова група. Не се допуска преминаване от една възрастова група в друга.
2.2. Времетраенето на общинския кръг е 80 минути.
2.3. Училищните комисии определят начина и темите за провеждане на общинския кръг.
2.4. Националната комисия подготвя примерни теми за общинския кръг и инструкции за оценяването им, които могат да се използват при желание от училищната комисия.
2.5. В продължение на 30 минути от началото на състезанието на общинския кръг участниците могат да задават въпроси по текста на задачите, на които училищната комисия отговаря само с "Да","Не" и "Без коментар".
2.6. Училищната комисия след проверка на работите на учениците съставя протокол с класирането на учениците и протокол с учениците, класирани за участие в областния кръг на състезанието. Протоколите се публикуват на сайта на училището.
[Още ...]