• 0878711714
  • info@comp-modelirane.com

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Националното състезание по компютърно моделиране се провежда в съответствие с Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2021 - 2022 година, утвърдени със Заповед № РД 09-2784 от 29.10.2019 г., изменена със Заповед № РД09-747 от 25.02.2021 г. и допълнена със Заповед № РД09-1248 от 14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката на Република България.
1.2. Националното състезание по компютърно моделиране се провежда в три кръга – общински, областен и национален.
При влошаване на епидемичната обстановка националният кръг на състезанието се провежда по области и с формата на областния кръг, като се спазват правилата на организация на областния кръг.
1.3. Състезанието по компютърно моделиране се състои в създаване на компютърни програми за решаване на задачи със средствата, които се изучават в III и IV клас по предмета компютърно моделиране от общообразователната подготовка.
1.4. Всеки участник работи самостоятелно на отделен компютър, без използване на допълнителни материални и електронни пособия, освен определените среди за работа. При доказан опит за нерегламентирано използване на технически средства или използване на неразрешена помощ комисията за провеждане декласира ученика.
1.5. Максималният сумарен брой точки е 100.
1.6.Класирането на състезателите се извършва по общия брой получени точки за съответния кръг и заедно с регламента и задачите за всеки кръг се публикува на официалния уеб сайт на състезанието - https://comp-modelirane.com.

2. ОБЩИНСКИ КРЪГ
2.1. За участие в общинския кръг се допускат всички желаещи ученици от III и IV клас.
2.2. Времетраенето на общинския кръг е 80 минути.
2.3. Училищните комисии определят начина и темите за провеждане на общинския кръг.
2.4. Националната комисия подготвя примерни теми за общинския кръг и инструкции за оценяването им, които могат да се използват при желание от училищната комисия.
2.5. В продължение на 30 минути от началото на състезанието на общинския кръг участниците могат да задават въпроси по текста на задачите, на които училищната комисия отговаря само с "Да","Не" и "Без коментар".
2.6. Класирането на учениците за участие в областния кръг се изготвя от училищната комисия.
[Още ...]